Header Ads Widget

Share Code Nâng Cấp Khung Nhận Xét BlogSpot 2021

 Chào mọi người bài viết này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách nâng cấp khung nhận xét của Blogspot  sao cho chuyên nghiệp nhất, giao diện mới cùng các tính năng mới. 

Trong quá trình thêm code  mình khuyên các bạn nên sao lưu lại template tránh trường hợp xảy ra lỗi ta có thể update lại giao diện.

tạo khung comment blogspot chuyên nghiệp

Các bước thực hiện nâng cấp khung nhận xét:

Bước 1 : Tìm và thay cả đoạn <html> thành đoạn bên dưới:

<html b:css='false' b:defaultwidgetversion='2' b:layoutsVersion='3' b:responsive='true' b:templateUrl='fancy.xml' b:templateVersion='1.2.0' expr:dir='data:blog.languageDirection' oncontextmenu='return true' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
Bước 2 : Tìm thẻ <b:skin><![CDATA[ và thêm  CSS sau vào ngay bên dưới :
/*
<Group description="Body">
<Variable name="body.background" description="Background" type="background" color="$(body.background.color)" default="$(color) none repeat scroll top left" value="#ffffff url(#) no-repeat scroll top center /* Credit: Mae Burke (http://www.offset.com/photos/389967) */;"/>
<Variable name="body.background.color" description="Background color" type="color" default="transparent" value="transparent"/>
<Variable name="body.title.font.small" description="Title font (small)" type="font" default="$(garamond20)" value="normal 400 14px Roboto, sans-serif"/>
<Variable name="body.title.font.large" description="Title font (large)" type="font" default="$(garamond24)" value="normal 400 24px Roboto, sans-serif"/>
<Variable name="body.title.color" description="Title color" type="color" default="#000" value="#000000"/>
<Variable name="body.action.font.small" description="Action font (small)" type="font" default="$(Roboto12)" value="normal 400 12px Roboto, sans-serif"/>
<Variable name="body.action.font.large" description="Action font (large)" type="font" default="$(Roboto14)" value="normal 400 14px Roboto, sans-serif"/>
<Variable name="body.action.color" description="Action color" type="color" default="#4267b2" value="#4267b2"/>
<Variable name="body.text.font" description="Text font" type="font" default="$(garamond20)" value="normal 400 14px Roboto, sans-serif"/>
<Variable name="body.text.color" description="Text color" type="color" default="#000" value="#000000"/>
<Variable name="body.link.color" description="Link color" type="color" default="#4267b2" value="#4267b2"/>
<Variable name="body.widget.title.font.small" description="Gadget title font (small)" type="font" default="$(Roboto12)" value="normal 400 12px Roboto, sans-serif"/>
<Variable name="body.widget.title.font.large" description="Gadget title font (large)" type="font" default="$(Roboto14)" value="normal 400 14px Roboto, sans-serif"/>
<Variable name="body.widget.title.color" description="Gadget title color" type="color" default="rgba(0, 0, 0, 0.54)" value="rgba(0, 0, 0, 0.54)"/>
<Variable name="body.filter.background.color" description="Filter background color" type="color" default="#302c24" value="#302c24"/>
<Variable name="body.filter.text.font.small" description="Filter text font (small)" type="font" default="$(Roboto12)" value="normal 400 12px Roboto, sans-serif"/>
<Variable name="body.filter.text.font.large" description="Filter text font (large)" type="font" default="$(Roboto14)" value="normal 400 14px Roboto, sans-serif"/>
<Variable name="body.filter.text.color" description="Filter text color" type="color" default="rgba(255, 255, 255, 0.54)" value="rgba(255, 255, 255, 0.54)"/>
<Variable name="body.filter.keyword.font.small" description="Filter keyword font (small)" type="font" default="$(RobotoBold12)" value="normal 700 12px Roboto, sans-serif"/>
<Variable name="body.filter.keyword.font.large" description="Filter keyword font (large)" type="font" default="$(RobotoBold14)" value="normal 700 14px Roboto, sans-serif"/>
<Variable name="body.filter.keyword.color" description="Filter keyword color" type="color" default="rgba(255, 255, 255, 0.87)" value="rgba(255, 255, 255, 0.87)"/>
<Variable name="body.filter.link.font.small" description="Filter link font (small)" type="font" default="$(RobotoBold12)" value="normal 700 12px Roboto, sans-serif"/>
<Variable name="body.filter.link.font.large" description="Filter link font (large)" type="font" default="$(RobotoBold14)" value="normal 700 14px Roboto, sans-serif"/>
<Variable name="body.filter.link.color" description="Filter link color" type="color" default="#4267b2" value="#4267b2"/>
</Group>
*/
Bước 3 : Lưu lại và check khung nhận xét

Tùy biến khung nhận xét comment

Thêm CSS này:

.comments iframe {background: #fff;padding: 0 10px;box-sizing:border-box;border-radius: 10px}
Chúc các bạn thành công!

Đăng nhận xét

Google

0 Nhận xét