Header Ads Widget

Tạo Nút Liên Hệ Tích Hợp Tiện Lợi Trên Blogspot

Trong một website bán hàng hay tư vấn khách hàng việc có nút liên hệ là không thể thiếu. Nút liên hệ giúp khách hàng thuận tiện liên hệ với bạn nhanh một cách nhanh chóng hơn

 Hôm nay GroupMMO sẽ hướng dẫn các bạn tạo nút liên hệ tích hợp tiện lợi trên Blogspot. Nút liên hệ bao gồm : Messenger, Zalo , Skype chat và Email

Tích hợp nút liên hệ là sao ?

Thay vì phải tạo từng nút Messenger, Zalo chat, Skype chat, Gửi email thì tại sao bạn không gộp chúng thành một menu và sử dụng nút hiển thị menu đó khi click hay hover vào nút, rất tiện lợi phải không ?

Tạo Nút Liên Hệ Tích Hợp Tiện Lợi Trên Blogspot
Hơn nữa, nút liên hệ cho blogspot này còn có thêm một tính năng nữa cũng rất hay đó là sử dụng cookies hiển thị dòng text “Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn!” khi load trình duyệt, và dòng text sẽ không hiển thị trở lại khi một người click vào nút đóng hay mở menu, bạn có thể  sửa dòng text theo ý muốn.

Cách tạo nút liên hệ tích hợp cho Blogspot:

Các bạn copy  đoạn code sau bỏ lên trước thẻ </body>:

<link href='https://raw.githack.com/Shaampc/NQnia/master/f6941b7c.css' rel='stylesheet'/>
<script src='https://raw.githack.com/Shaampc/NQnia/master/contactus.js' type='text/javascript'></script>
<div id='arcontactus'></div>
<script>//<![CDATA[
var arCuMessages = ["Xin chào!", "Hoàng Hà Blog có thể giúp gì cho bạn?"];
var arCuLoop = false;
var arCuCloseLastMessage = false;
var arCuPromptClosed = false;
var _arCuTimeOut = null;
var arCuDelayFirst = 2000;
var arCuTypingTime = 2000;
var arCuMessageTime = 4000;
var arCuClosedCookie = 0;
var nqnia = [];
window.addEventListener('load', function() {
arCuClosedCookie = arCuGetCookie('arcu-closed');
jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.init', function() {
if (arCuClosedCookie) {
return false;
}
arCuShowMessages();
});
jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.openMenu', function() {
clearTimeout(_arCuTimeOut);
arCuPromptClosed = true;
jQuery('#contact').contactUs('hidePrompt');
arCuCreateCookie('arcu-closed', 1, 30);
});
jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.hidePrompt', function() {
clearTimeout(_arCuTimeOut);
arCuPromptClosed = true;
arCuCreateCookie('arcu-closed', 1, 30);
});
var arcItem = {};
arcItem.id = 'msg-item-1';
arcItem.class = 'msg-item-facebook-messenger';
arcItem.title = 'Messenger';
arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M224 32C15.9 32-77.5 278 84.6 400.6V480l75.7-42c142.2 39.8 285.4-59.9 285.4-198.7C445.8 124.8 346.5 32 224 32zm23.4 278.1L190 250.5 79.6 311.6l121.1-128.5 57.4 59.6 110.4-61.1-121.1 128.5z"></path></svg>';
arcItem.href = 'https://m.me/shaampc01';
arcItem.color = '#567AFF';
nqnia.push(arcItem);
var arcItem = {};
arcItem.id = 'msg-item-9';
arcItem.class = 'msg-item-telegram-plane';
arcItem.title = 'Zalo Chat';
arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M446.7 98.6l-67.6 318.8c-5.1 22.5-18.4 28.1-37.3 17.5l-103-75.9-49.7 47.8c-5.5 5.5-10.1 10.1-20.7 10.1l7.4-104.9 190.9-172.5c8.3-7.4-1.8-11.5-12.9-4.1L117.8 284 16.2 252.2c-22.1-6.9-22.5-22.1 4.6-32.7L418.2 66.4c18.4-6.9 34.5 4.1 28.5 32.2z"></path></svg>';
arcItem.href = 'https://zalo.me/xxxxxxx';
arcItem.color = '#1EBEA5';
nqnia.push(arcItem);
var arcItem = {};
arcItem.id = 'msg-item-6';
arcItem.class = 'msg-item-skype';
arcItem.title = 'Skype Chat';
arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M424.7 299.8c2.9-14 4.7-28.9 4.7-43.8 0-113.5-91.9-205.3-205.3-205.3-14.9 0-29.7 1.7-43.8 4.7C161.3 40.7 137.7 32 112 32 50.2 32 0 82.2 0 144c0 25.7 8.7 49.3 23.3 68.2-2.9 14-4.7 28.9-4.7 43.8 0 113.5 91.9 205.3 205.3 205.3 14.9 0 29.7-1.7 43.8-4.7 19 14.6 42.6 23.3 68.2 23.3 61.8 0 112-50.2 112-112 .1-25.6-8.6-49.2-23.2-68.1zm-194.6 91.5c-65.6 0-120.5-29.2-120.5-65 0-16 9-30.6 29.5-30.6 31.2 0 34.1 44.9 88.1 44.9 25.7 0 42.3-11.4 42.3-26.3 0-18.7-16-21.6-42-28-62.5-15.4-117.8-22-117.8-87.2 0-59.2 58.6-81.1 109.1-81.1 55.1 0 110.8 21.9 110.8 55.4 0 16.9-11.4 31.8-30.3 31.8-28.3 0-29.2-33.5-75-33.5-25.7 0-42 7-42 22.5 0 19.8 20.8 21.8 69.1 33 41.4 9.3 90.7 26.8 90.7 77.6 0 59.1-57.1 86.5-112 86.5z"></path></svg>';
arcItem.href = 'skype://XXXXXXXXXXXXX?chat';
arcItem.color = '#1C9CC5';
nqnia.push(arcItem);
var arcItem = {};
arcItem.id = 'msg-item-7';
arcItem.class = 'msg-item-envelope';
arcItem.title = 'Get an email';
arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M464 64H48C21.5 64 0 85.5 0 112v288c0 26.5 21.5 48 48 48h416c26.5 0 48-21.5 48-48V112c0-26.5-21.5-48-48-48zM48 96h416c8.8 0 16 7.2 16 16v41.4c-21.9 18.5-53.2 44-150.6 121.3-16.9 13.4-50.2 45.7-73.4 45.3-23.2.4-56.6-31.9-73.4-45.3C85.2 197.4 53.9 171.9 32 153.4V112c0-8.8 7.2-16 16-16zm416 320H48c-8.8 0-16-7.2-16-16V195c22.8 18.7 58.8 47.6 130.7 104.7 20.5 16.4 56.7 52.5 93.3 52.3 36.4.3 72.3-35.5 93.3-52.3 71.9-57.1 107.9-86 130.7-104.7v205c0 8.8-7.2 16-16 16z"></path></svg>';
arcItem.href = 'mailto:shammalik098@gmail.com';
arcItem.color = '#FF643A';
nqnia.push(arcItem);
var arcItem = {};
arcItem.id = 'msg-item-8';
arcItem.class = 'msg-item-phone';
arcItem.title = 'Call 923000762460';
arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M493.4 24.6l-104-24c-11.3-2.6-22.9 3.3-27.5 13.9l-48 112c-4.2 9.8-1.4 21.3 6.9 28l60.6 49.6c-36 76.7-98.9 140.5-177.2 177.2l-49.6-60.6c-6.8-8.3-18.2-11.1-28-6.9l-112 48C3.9 366.5-2 378.1.6 389.4l24 104C27.1 504.2 36.7 512 48 512c256.1 0 464-207.5 464-464 0-11.2-7.7-20.9-18.6-23.4z"></path></svg>';
arcItem.href = 'tel:923000762460';
arcItem.color = '#4EB625';
nqnia.push(arcItem);
jQuery('#arcontactus').contactUs({
items: nqnia
});
});
//]]></script>
Lưu lại là xong. Chúc bạn thành công!

Đăng nhận xét

Google

0 Nhận xét